Aitoloakarnania 247: Τράπεζες

Translate

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΤΟΠ NEWS

Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Τράπεζες, Ραγδαίες αλλαγές: Καταργούνται τα ταμεία και έρχονται τα… Πώς θα γίνονται συναλλαγές

Κατηγορία Τράπεζες στις   8:33 π.μ.  |  Σάββατο, 13 Απριλίου 2019

Τι αλλάζει στις Τράπεζες;

Στο τραπεζικό κατάστημα του μέλλοντος, που θα κυριαρχήσει τα αμέσως επόμενα χρόνια και έχει ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται και στην Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών

θα γίνεται από τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα, που βρίσκονται και εντός των καταστημάτων.

Τα ταμεία σχεδόν θα εξαφανισθούν, ίσως λειτουργεί ένα ταμείο ανά κατάστημα και αυτό σε ημέρες και ώρες αιχμής. Το κατάστημα θα αποκτά συνεχώς αυξανόμενο συμβουλευτικό ρόλο

αλλά και εκπαιδευτικό, για σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο προς τον πελάτη-επιχειρηματία όσο και προς τον πελάτη της λιανικής τραπεζικής.

Για το σκοπό αυτό, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποκτά ενεργότερο ρόλο στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν επιτελικά στελέχη συστημικών τραπεζών, σε πάνελ συνεδρίου της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), με την

συμμετοχή των κ.κ Ιάκωβου Γιαννακλή, γενικού διευθυντή λιανικής τραπεζικής της Eurobank, Βασίλειου Κουτεντάκη, ανώτερου γενικού διευθυντή, επικεφαλή τομέα λιανικής

τραπεζικής, δικτύου καταστημάτων & καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς, Παντελή

Μαραβέα, βοηθού γενικού διευθυντή Retail Segments της Εθνικής Τράπεζας και Ισίδωρου Πάσσα, εντεταλμένου γενικού διευθυντή της Alpha Bank.

Ειδικότερα, οι γενικοί διευθυντές των 4 συστημικών τραπεζών, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον μεταψηφιακό μετασχηματισμό του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, που βρίσκεται

σε πλήρη εξέλιξη και οδηγεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών εναλλακτικών δικτύων εντός και εκτός καταστημάτων, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται σχεδόν το σύνολο των

συναλλαγών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη έργο να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά η αρχή έχει ήδη γίνει, κάτι φαίνεται και στο δίκτυο των υποκαταστημάτων όλων των τραπεζών.

Επισήμαναν επίσης ότι συγκριτικό πλεονέκτημα των τραπεζών σε σχέση με τους νέους «παίκτες» που εισέρχονται στην παροχή χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι η έμφαση που

θα δοθεί σε συμβουλευτικές δραστηριότητες για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης του ιδιώτη

πελάτη, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που έχει η πελατειακή βάση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα (για παράδειγμα σε ποιον θα εμπιστευτούν τα χρήματα τους κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν

διαδικασίες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα και ταχύτερα τον πελάτη κάτι στο οποίο υπάρχει ανάγκη να συμβάλει και η πολιτεία μέσω της θεσμικής απλοποίησης των διαδικασιών.

Επίσης, τονίσθηκε ότι fintech και τράπεζες περισσότερο, θα συνεργαστούν με αμοιβαίο

όφελος, παρά θα ανταγωνισθούν. Εξέφρασαν δε την αισιοδοξία τους τους ότι τα μερίδα που

θα χαθούν από τους καλούμες τρίτους παίκτες δεν θα είναι σημαντικά ώστε να επηρεάσουν την λειτουργία του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος..fimes.gr

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Απρόσμενη ανακοίνωση Eurobank: Τι εξέδωσε, πώς επηρεάζονται καταθέτες, χρήματα

Κατηγορία Τράπεζες στις   6:48 μ.μ.  |  Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Τι ανακοίνωση εξέδωσε η Eurobank;

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ‘Οθωνος, αρ. 8, Τ.Κ.10557, Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 και στο εξής,

η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο τιτλοποίησης μίας σειράς απαιτήσεών της από επιχειρηματικά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003

(«Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»), μεταβίβασε κατά την 18.03.2019 στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία

«Maximus Hellas Designated Activity Company», που έχει συσταθεί και εδρεύει στην Ιρλανδία (οδός George’s Dock, αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό μητρώου

625023 και στο εξής, η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), τις απαιτήσεις της από τα χρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης και από τα ομολογιακά δάνεια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της

με αριθμό 62/18.03.2019 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών

στον τόμο 10 και με α.α. 96 (στο εξής, οι «Απαιτήσεις»). Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα.

Εν όψει των ανωτέρω και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (δεδομένου ότι η Τράπεζα αφ’ενός έχει ήδη αποστείλει σχετικές έγγραφες ενημερώσεις σε όλους τους
αντισυμβαλλόμενούς της -δανειολήπτες και εγγυητές- και αφ’ετέρου έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης της

Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία»), η Τράπεζα
ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των

ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι ή δικηγόροι των ανωτέρω, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά

των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί

κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ή σχετίζονται με τις Απαιτήσεις

(στο εξής, τα «Προσωπικά Δεδομένα») διαβιβάσθηκαν, λόγω μεταβίβασης των Απαιτήσεων, στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού συνεπεία της ανωτέρω τιτλοποίησης και τυγχάνουν

επεξεργασίας για τον σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων από την Τράπεζα.

Η Eurobank διαβίβασε τα Προσωπικά Δεδομένα προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η

τελευταία, μέσω της Τράπεζας που εξακολουθεί να ασκεί τη διαχείριση των Απαιτήσεων, επεξεργάζεται μόνο αυτά από τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι αναγκαία ενόψει του

σκοπού της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της διαχείρισης αυτών (ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης/δανειακού

λογαριασμού, π.χ. ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις, χρεωστικό υπόλοιπο, καταβολές, τυχόν οικονομικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του δανείου, κ.λπ.).

Η Eurobank έχει συλλέξει τα Προσωπικά Δεδομένα από τους οφειλέτες, εγγυητές, τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διάδοχους των ανωτέρω, ή τα έχει συλλέξει

η ίδια στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές.

Ρητά διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της

σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών θεωρείται η Εταιρεία Ειδικού
Σκοπού ενώ εκτελών την επεξεργασία αυτών θεωρείται η Τράπεζα.

Τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που

προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την επεξεργασία για τον σκοπό μεταβίβασης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα εγγράφως στη Διεύθυνση Σχέσεων

Πελατών Ομίλου (οδός 25ης Μαρτίου 15 και Τεώ, Τ.Κ. 17778, Ταύρος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], καθώς και να επικοινωνούν

με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση οδός Σινιόσογλου αρ. 6, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], και βεβαίως

μπορούν να ανατρέξουν στο «Έντυπο ενημέρωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη

σχετική ελληνική νομοθεσία», το οποίο είναι διαρκώς αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και παρέχεται σε έντυπη μορφή και στα καταστήματα της Τράπεζας.

Πηγή: fimes.gr

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Τράπεζες: Αλλάζει το ωράριο συναλλαγών -Οι νέες ώρες για το κοινό

Κατηγορία Τράπεζες στις   12:13 π.μ.  |  Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019
Αποτέλεσμα εικόνας για Αλλάζει το ωράριο συναλλαγών
Μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ τραπεζοϋπαλλήλων και τραπεζών ματαιώνεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24ωρη απεργία από την ΟΤΟΕ. Σε ανακοίνωσή της η ΟΤΟΕ αναφέρει πως «οι βασικές διεκδικήσεις, έγιναν αποδεκτές και ικανοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα ρυθμίστηκαν και άλλα θέματα που αφορούν βασικές ανάγκες των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μειώνεται το ωράριο συναλλαγών κατά 30 λεπτά την ημέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη και διαμορφώνεται από 08.00 έως 14.00 Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ωράριο


Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Μετά από 7 χρόνια μειώσεων και καθήλωσης του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων, λόγω της μνημονιακής κρίσης, η ΟΤΟΕ πέτυχε να αρχίσει, η σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών μέσα στη τριετία στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Η συλλογική εκπροσώπηση σε κάθε επιχείρηση του κλάδου θα έχει δικαίωμα ενημέρωσης και συζήτησης για τα σχέδια ψηφιοποίησης της αντίστοιχης Τράπεζας, που επηρεάζουν τους εργαζόμενους καθώς και για την εκπαίδευση που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της ψηφιακής μετάβασης.

Πηγή: aftodioikisi.gr 

google-site-verification: googledd843cc8cd9e15a6.html